onsdag 13 oktober 2010

Budgeten och cykling

Finansminister Anders Borg har nu lagt fram regeringens budget och det viktigaste i den är naturligtvis åtgärder för cykling. Det brukar vara fina ord om att underlätta för cyklingen ur både miljö- och hälsoskäl. Vad jag gillar i årets budget är att man pratar om cykeln som ett naturligt inslag i transportsystemet, tidigare nämndes cyklingen mer som en hobby. Nedan finner ni utdraget ur budgeten avseende satsningar på cykling.

Hela budgetproppen finns på:
http://www.regeringen.se/sb/d/12677/a/153307

Cykelresandet

Det är viktigt att förstärka cykelresandets roll som en naturlig del i planeringen av transportsystemet, inte bara i ett lokalt utan även utifrån ett regionalt och nationellt perspektiv. Cykeln ska vara ett attraktivt alternativ för en del av eller hela resan. Cykling är också viktigt i ett turist- och hälsoperspektiv. Investeringar i cykelvägar för turism förbättrar även förutsättningarna för arbets- och skolpendling mm. Hälsa genom ökad fysisk aktivitet är en ny dimension i transportpolitiken och där har cyklingen en nyckelroll. Att minska antalet dödade och allvarligt skadade i cykelrelaterade olyckor utgör en särskild utmaning mot bakgrund av dess stora andel av skadorna samt ambitionen att öka cyklingen. Av de ca 5 200 som skadades allvarligt i vägtrafiken 2009 var ca 1 900 cyklister. För att åstadkomma en ökad och säker cykling krävs insatser inom en rad områden såsom infrastruktur, planering och utformning av trafikmiljöer, uppföljning, regler och vägvisning, organisation och samverkan, kunskapsuppbyggnad samt kommunikation. För att ge ännu mera kraft i arbetet har regeringen gett Trafikverket och Transportstyrelsen i uppdrag att i samråd med kommuner, berörda myndigheter och organisationer utarbeta en strategi och handlingsplan för ökad och säker cykling. Regeringen har även tillkallat en utredare för att se över det regelverk som hanterar förutsättningarna för cykling.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar