onsdag 9 november 2011

Budgetpropositionen och cyklingRegeringens Budgetproposition för 2012 är ju någon månad gammal men jag läste nu i den och med särskilt intresse kring satsningar för cykling.

Funktionsmålet för 2010 lydde: Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel förbättras.

Analys och slutsats angående målet: Gång- och cykelnätet har utökats något jämfört med föregående år. Vidare har verktyg för bättre utformning och skötsel av gång- och cykelvägar utvecklats. Utbudet av kollektivtrafik har ökat enligt officiell statistik. Möjligheterna att välja gång, cykel och kollektivtrafik bedöms därmed ha förbättrats under året.

Trend jämfört med 2009: Positivt

Om detta kan vi cyklister naturligtvis ha åsikter. På mina 30 km mellan Värmdö och Stockholm har under 2010 absolut inget förbättrats. Under 2011 har det dock byggts förbättrade cykelbanor vid Stadsgårdskajen och just nu byggs det vid Tegelbacken, hur det skall se ut får vi se när det är färdigt.


Nedan följer den del som handlar om cykling i budgetpropositionen.

Kollektivtrafik, gång och cykel

Precisering av målet: Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel förbättras.

Resultat

Ett flertal åtgärder har genomförts för att förbättra förutsättningarna att gå eller att cykla. Under 2010 har Trafikverket byggt 83 km nya gång- och cykelvägar och 19 planskilda korsningar för gång- och cykeltrafik. I Skåne har myndigheten byggt ett flertal cykelvägar för att knyta samman ett antal mindre orter. Därigenom har de oskyddade trafikanterna fått bättre förutsättningar att pendla till den större orten och skolbarn har fått ökad möjlighet att själva ta sig till skolan. De senaste åren har Trafikverket tagit fram kartor som visar på vilka tåglinjer det är möjligt att ta med cykeln. Där framgår att möjligheten att göra det har ökat. Allt fler trafikhuvudmän och järnvägsföretag tillåter cyklar ombord. Väl fungerande turistcykelleder skapar generellt goda förutsättningar för ökad cykling . Under året har Trafikverket även genomfört en inventering av vardagscyklisters förutsättningar för säker cykling längs vägar med 2+1 och 2+2 körfält.


Enklare, säkrare och mer attraktivt att cykla

Cykeln ska vara ett attraktivt alternativ för hela eller delar av de resor människor företar. Två viktiga arbeten som ska stödja en ökad och säkrare cykling är nu igång. En särskild utredare ser över de regler som påverkar förutsättningarna för att cykla (dir. 2010:93). Det är i första hand trafikreglerna för cykeltrafik samt bestämmelser som reglerar planering och utformning av trafikmiljön som ses över. Även förutsättningar för cykelparkering och möjligheterna att ta med cykel på tåg och buss ingår. Uppdraget kommer att redovisas i maj 2012. Trafikverket och Transportstyrelsen har vidare regeringens uppdrag att ta fram en strategi och handlingsplan för ökad och säker cykling. Detta görs i samarbete med kommunerna och andra berörda.


Ja, vad säger ni. Att det byggts 83 km nya cykelvägar är naturligtvis jättebra även om det är på tok för lite och vad jag vet har det inte byggts särskilt många kilometer cykelväg i Stockholmsområdet. Undrar hur många mil cykelbana man får för 100 meter motorväg. Hur mycket cykelväg man får för Botniabanan skall vi inte tala om. Angående 2+1-körfälten vet alla som cyklar på dem att det är fullständigt livsfarligt för oss cyklister att vistas där. De är en suverän uppfinning för bilismen och har räddat många liv men samtidigt stängt ute oss cyklister från många mil vägar för oss att cykla på. Ofta i områden där det inte finns några alternativ. Inte heller är det några järnvägsföretag som har underlättat för att ta med cykeln på tåget. SJ:s försök var ju ett totalt fiasko. Åk till Danmark och se hur enkelt det kan vara. Där får man utan kostnad ta med cykeln på i princip alla tåg och bussar. Jag väntar med spänning vad utredningen som skall se på reglerna för cykling samt möjligheterna att ta med cykel på tåg och buss kommer fram till. Kan Danmark så borde väl vi kunna. Hur svårt kan det vara?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar