tisdag 25 februari 2014

Nacka kommuns cykeplan 2014

Nacka kommun har en cykelplan för 2014 som går att ladda ned här. På den sidan finns även möjlighet att lämna synpunkter på den. Gör det, sista datum är 28 februari.

Ni som följer mig på bloggen och på twitter vet att jag har höga tankar om Nacka som cykelstad. Cykelbanorna håller genomgående en bra standard, underhållet är väldigt bra och det regionala cykelstråk jag följer längs med Värmdövägen har en logisk dragning.

Nedan är mitt remissvar till Nacka kommun.

På det hela taget en mycket bra ansats att ni så tydligt utmärker cykeln som en viktig del i Nackas transportsystem och att ni vill öka dess närvaro genom att underlätta för oss cyklister. Nacka kommun har redan idag bra cykelbanor och ett mycket bra underhåll av dessa. Jag gillar målformuleringen “...att det ska bli enklare, snabbare och säkrare att cykla i Nacka och att andelen cyklister ska öka under alla delar av året.”

Det är bra att ni fokuserar på regionala pendlingsstråk och ser vikten av att de är tydligt skyltade, har en logisk linje och i största möjliga mån separeras från övriga trafikanter. Viktigt att dessa stråk också har en högre standard än övrigt cykelvägnät. De är av vikt för mig som cyklar från Värmdö, genom Nacka till Stockholm. Här är det också viktigt att hela stråken underhålls samtidigt så att inte plogning eller sopning helt plötsligt upphör pga ny entreprenör. Här måste det till en bättre samordning.

Bra också att nu uppmärksammar vikten av att busshållplatser placeras så att de ej skapar konflikter mellan gående och cyklister. Även signalanläggningar ska anpassas till cyklister och följa biltrafiken bredvid. Cyklister ska ej behöva stanna och trycka på en knapp. Bra också att ni nämner vänträcken som något betydelsefullt vid signalanläggningar. Något som saknas helt i Nacka idag. Tavlor för nedräkning av återstående rödtid finns i många andra länder för cyklister och fungerar fantastiskt bra, skapar ett lugnare och tryggare cyklande.

Det allra viktigaste är att cykel- och gångbanor separeras så mycket det bara går. Den allra mest konfliktskapande delen idag. Gående som går mitt i cykelbanan är mycket vanligt och skapar väldig frustration. Höjdskillnader är inte att rekommendera pga olycksrisker men tydligare linjer, målning, gräs etc bör finnas mellan gång- och cykelbanorna.

Viktigt också är återkommande inspektion och tillsyn av cykelvägnätet. Nacka kommun har redan idag en väldigt bra felanmälan på kommunens hemsida. Tydlig återkoppling och snabbt åtgärdat är mina erfarenheter av att använda den tjänsten. Mycket bra!

Nacka har också redan idag många bra cykelparkeringar, ofta med tak över. Nya sådana ska byggas med kraftiga låsmöjligheter och ligga nära allmänna kommunikationer. Övergivna cyklar ska märkas och bortforslas, alldeles för många skrotcyklar idag tar upp plats på de allmänna cykelparkeringarna.Men min största invändning mot denna cykelplan är tanken med den nya cykelbanan på Sicklaön. Nacka kommuns tanke är att bygga en dubbelriktad GC-bana på södra sidan av Värmdövägen. Detta är ett lättcyklat parti, ofta med höga farter. Bilden på sidan 25 visar på en rent livsfarlig lösning. Här ska cyklister i hög fart mötas och med gående precis bredvid. Lösningen idag att cykelbanorna är enkelriktade på varsin sida av Värmdövägen är att föredra. Inte kul att möta cyklister i hög fart som blir resultaten av det nya förslaget. Här kommer många cyklister fortsätta cykla på norra sidan på väg mot Stockholm eller på bilvägen som idag. Bifogar en bild från Köpenhamn hur de där genomgående och tydligt separerar gående, cyklister och bilister. Alltid enkelriktade cykelbanor som går parallellt med bilvägen. En mycket bättre lösning som borde gå att ordna längs med hela Värmdövägen genom Nacka.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar